Tháng: June 2017

TƯƠNG LAI CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Tuesday, June 20, 2017 Henderson Le, The Prime Group Inc. Bộ luật tổng hợp 2017 (The Consolidated Appropriations Act of 2017), thông qua bởi Quốc hội ngày 07/05, gia hạn chương trình EB-5 đến 30/09/2017. Cho đến hôm nay, có hai bộ dự thảo hiện đang trình lên Thượng viện xem xét để quyết định… Read more »