Thời điểm hoàng hôn của chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019

Đó là ngày 30/09/2019, khi mà các chuyên gia trong lĩnh vực di trú khăp nơi đều tin rằng những quyết định liên quan đến chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng sẽ được bao gồm trong Dự luật sắp tới đây của Quốc hội, và sẽ được thông qua mà không có bất kì sự cải cách hay phản đối nào. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tháng nữa cho đến lúc tất cả các dự luật được phê duyệt.

Với việc thi hành hiệp định cải cách luật cho chương trình EB-5 (RIN 1615-AC07), có khả năng Quốc Hội sẽ đưa ra một số thay đổi quan trọng đến với chương trình. Thực tế cho thấy, chương trình EB-5 thực sự cần có thêm số lượng Visa và giới hạn Visa cho mỗi đất nước. Nếu không có bất kì thay đổi nào, danh sách chờ sẽ vẫn tiếp tục dài hơn nữa. Hiện tại, hai điều luật mới đang trong giai đoạn xây dựng và thông qua, đó là:
· RIN 1615-AC11, Qui định về chương trình Trung tâm Vùng, điều luật này sẽ thay đổi việc chỉ định Trung tâm Vùng và qui trình của chương trình.
· RIN 1615-AC26, Tổ chức lại Chương trình Đầu tư Định cư, điều luật này đang thu hút dư luận về những đề xuất trong việc kiểm tra và giám sát, thúc đẩy việc đầu tư vào khu vực ngoại ô, xác định lại các yếu tố trong yêu cầu tạo công ăn việc làm, và quyết định các điều kiện cho việc chỉ định và tổ chức trung tâm vùng.