Cập nhật quy định và gia hạn chương trình EB-5

Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2019

Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Ngân Sách Bổ sung Consolidated Appropriations Act, năm 2019 (hay dự luật tài trợ liên bang) vào ngày 15 tháng 2, do đó tránh được sự tinh giản một phần nội các.
Dự luật chi tiêu tạo quỹ tài trợ chính phủ liên bang và gia hạn sự ủy quyền cho Chương trình Trung tâm vùng EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Các bên liên quan EB-5 đang nổ lực nhằm cải cách EB-5 và tái ủy quyền dài hạn.

Các hoạt động điều tiết hiện đang được xem xét trong danh mục của Cục Quản lý Hành Chính và Ngân sách Hoa Kỳ (OMB) cho thấy Quy chế hiện đại hóa EB-5 đã được đề xuất vào Thứ Sáu ngày 22/2/2019 trong giai đoạn đánh giá OMB. Đánh giá của OMB là bước cuối cùng trong tiến trình thiết lập các Quy tắc trước khi công bố ở tạp chí Đăng Ký Liên Bang.

Tóm tắt các thay đổi Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 được công bố trong NPRM (Thông báo Làm Luật theo Đệ Trình) theo RIN: 1615-AC07, đã được công bố vào tháng 1 năm 2017. Bộ An ninh Nội Địa Mỹ (Department of Homeland Security) hay DHS chỉ mất hai năm để thực hiện một số thay đổi:
• Tăng số tiền đầu tư EB-5 chuẩn tối thiểu lên $ 1.800.000, hoặc $ 1.350.000 trong vùng TEA.
• TEA là khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao và được khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư (không nằm trong các yếu tố / ưu đãi khác theo Đệ trình của Quốc hội).
• TEA là vùng được chỉ định cho vùng có chỉ số thất nghiệp cao tại các hạt, thành phố hoặc trong khu vực được điều tra dân số. DHS là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ định khu vực TEA.
• Bảo vệ ngày ưu tiên (nhà đầu tư có đơn I-526 được phê duyệt có thể chọn nộp một đơn I-526 mới trong khi vẫn giữ ngày ưu tiên ban đầu, và tuân theo một số quy chế nhất định).
• Vợ / chồng và con cái có thể nộp đơn I-829 mà không phụ thuộc đơn của chính nhà đầu tư.
• Các thay đổi khác.