Dự đoán và cập nhật về tình hình visa EB-5

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, ông Charlie Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với tư cách là người thuyết trình chính, đã tham dự ở Hội nghị Vận động Chính sách EB-5 của IIUSA tại Washington DC. Trong phần trình bày của mình, ông Oppenheim đã chia sẻ một số dữ liệu về thị thực EB-5 trong năm tài chính 19, và cũng đưa ra dự đoán về ngày cuối cùng của EB-5. 【Xin xem thuyết trình của ông Charlie Oppenheim qua trang web: https://iiusa.org/wp-content/uploads/2019/05/IIUSA-2019-EB5-Advocacy-Conference-Visa-Update-with-Charles-Oppenheim-1. pdf】

Dựa trên việc sử dụng visa hiện tại, ông Oppenheim xác nhận rằng Ngày đáo hạn Ấn Độ vào tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2019. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đáo hạn và vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2014, cũng như Việt Nam vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2016; Brazil, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ vẫn như hiện tại cho đến hết năm 2014.

Table 1.

Note: Reprinted from EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State, retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-final-action-date-predictions-from-the-u-s-department-of-state/.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State. Retrieved from

EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State