Experience You Can Trust

Trung tâm vùng đường LaSalle, LLC (LSRC) là một tổ chức đại lý dịch vụ được Sở Di Trú và Nhập Cư Hoa Kỳ công nhận cho phép thực hiện chương trình thị thực EB-5, được thành lập dự án để đầu tư vốn và tạo ra công việc làm. LSRC thiết lập một quỹ đầu tư riêng cho mỗi dự án để tạo ra việc làm từ đó các nhà đầu tư EB-5 có thể mua cổ phần (mô hình vốn cổ phần) hoặc bằng các hình thức quỹ cho vay ( mô hình cho vay). Được sử dụng khoản đầu tư từ quỹ tài trợ của LSRC để giúp tạo ra các công việc cần thiết theo chương trình EB-5. Với việc chỉ dịnh trung tâm khu vực, LSRC có thể tạo việc làm là các công việc gián tiếp hoặc trực tiếp. Các công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra từ những công việc trực tiêp từ dự án hoặc là kết quả của thu hút vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại thuộc trung tâm vùng.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp trên cả tuyệt trong từng giai đoạn của quá trình cấp thị thực EB-5, bao gồm cung cấp cơ hội đầu tư đặc biệt cho các nhà đầu tư EB-5, cung cấp thông tin cập nhật về trạng thái đầu tư và nhập cư. Mặc dù mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp các cơ hội đầu tư và hỗ trợ pháp lý giúp cho mọi người đạt được mục tiêu trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng tôi cũng muốn thiết lập các mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư của chúng tôi và cung cấp các cơ hội đặc biệt trong đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ.


Dự án EB-5 hiện tại

The Prime Group, Inc. tự hào công bố dự án EB-5 hiện tại của chúng tôi khách sạn Reserve Hotel, một thành viên của Autograph Collection của Marriott ở trung tâm thành phố Chicago, một dự án vừa bắt đầu xây dựng tháng 11 năm 2017… xin tìm hiểu thêm… tìm hiểu thêm