EB-5 chính sách Tái bố trí

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Theo chính sách hiện hành của USCIS, mọi Nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu giữ vốn đầu tư ” có nguy cơ” với Doanh Nghiệp Thương Mại Mới cho tới khi sống như thường trú nhân tạm thời trong hai năm, gọi là thời điểm duy trì) Do các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với tồn đọng hạn ngạch EB-5 hoặc đáp ứng vấn đề duy trì thời gian nhiều người cần phải giữ lại vốn đầu tư “rủi ro” của họ với thời hạn cho vay dài hơn 5 năm. Miễn là I-829 chưa được phê duyệt, cần thiết việc tái bố trí.

IIUSA đã gửi một văn bản tới USCIS liên quan đến chính sách bố trí lại vào ngày 8 tháng 4 Trong đó, IIUSA bày tỏ mối quan tâm trong việc thiếu hướng dẫn tái triển khai và triển khai đã tác động to lớn đối với chính sách EB-5. Văn bản kết luận rằng IIUSA duy trì đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng với USCIS nhằm thực hiện bền vững chính sách Tái bố trí.

IIUSA nêu trong văn bản,
• Luật EB-5 không yêu cầu tái bố trí lại rủi ro trong NCE
• Nếu việc tái bố trí lại là cần thiết, bất kỳ trường hợp nào trong NCE cũng phải được chấp nhận
• Việc tái bố trí nên được áp dụng cho bên ngoài khu vực trung tâm vùng và khu vực TEA
• Cần làm rõ các chính sách tái triển khai liên quan đến thay đổi cơ sở vật chất và lấy lại tiền

IIUSA đề xuất:
• Sửa đổi tài liệu dự án lại để đáp ứng yêu cầu tái đầu tư không được thay đổi các mục chính
• Việc triển khai lại trước khi có thẻ xanh có điều kiện được coi là thay đổi không quan trọng; và
• Nhà đầu tư có quyền rút tiền trong quá trình triển khai lại. Điều này nên được coi là không vi phạm các yêu cầu của luật EB-5.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). IIUSA Sends Memo to USCIS on Redeployment Policy. Retrieved from
https://iiusa.org/blog/iiusa-sends-memo-to-uscis-on-redeployment-policy/.