Chương trình Trung tâm Khu vực Vùng được ủy quyền lại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Vào ngày 19 tháng 12, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu vào năm 2020, H.R. 1865, góp vốn cho chính phủ liên bang và gia hạn Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dự luật này đã được gửi cho Tổng thống Trump, mà ông dự kiến sẽ ký.

Phần mở rộng mới 9 tháng này là để các bên liên quan và các nhà lập pháp trong ngành tiếp tục đàm phán để đạt được sự tái ủy quyền dài hạn và hoàn thành cải cách chương trình thông qua luật pháp.