Tháng: February 2021

EB-5 chính sách Tái bố trí

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019 Theo chính sách hiện hành của USCIS, mọi Nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu giữ vốn đầu tư ” có nguy cơ” với Doanh Nghiệp Thương Mại Mới cho tới khi sống như thường trú nhân tạm thời trong hai năm, gọi là thời điểm duy… Read more »