Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 Hiện đại hóa Được công bố trong Sổ đăng ký Liên bang

Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Quy định hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 (RIN 1615-AC07) được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 trong Đăng ký liên bang. Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày xuất bản trong Đăng ký Liên bang.

Quy định cuối cùng này tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 1.000.000 đô la lên 1.800.000 đô la và từ 500.000 đô la đến 900.000 đô la trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Theo chỉ định TEA các quy tắc được xác định lại, khái niệm về một khu vực nông thôn của TEA vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khu vực thất nghiệp cao chỉ được chỉ định bởi USCIS, chứ không phải bởi các tiểu bang như hiện nay. Ngoài ra, quy tắc đáo hạn cũng dựa trên ngày ưu tiên; thủ tục USCIS được làm rõ để xin bỏ thường trú có điều kiện, và một số thay đổi nhỏ khác.

Quy tắc mới này sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, trừ khi có kiện tụng chống lại USCIS liên quan đến quy định này, hoặc có luật mới trên quy định này. Để hiểu chi tiết quy tắc, vui lòng đọc toàn bộ tài liệu của Quy định tại https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-24/pdf/2019-15000.pdf