Thượng nghị sĩ Durbin và Leahy đã đề xuất dự luật mới để loại bỏ vấn đề tồn đọng visa nhập cư

Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019

Vào ngày 16 tháng 10, Thượng nghị sĩ Dick Durbin và Patrick Leahy đã đề xuất Đạo luật Gia hạn Limbo nhằm giải quyết cho các nhân viên và những gia đình nhập cư (RELIEF), biện pháp này để thay thế cho Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề (S. 386) do Thượng nghị sĩ Mike Lee từng đề xuất.

Theo Thượng nghị sĩ Durbin, Đạo luật RELIEF mới sẽ loại bỏ:
· Thẻ xanh đã tồn đọng quá 5 năm
· Giới hạn quốc gia đối với thẻ xanh có việc làm
· Trẻ chưa thành niên và người phối ngẫu theo thẻ xanh việc làm vào những chương trình gia đình.

Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao và Đạo luật RELIEF sẽ bỏ giới hạn nhập cư dựa trên việc làm của mỗi quốc gia. Trong khi Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao không thay đổi về tổng số lượng nhập cư dựa trên việc làm, Đạo luật RELIEF sẽ tăng số lượng thẻ xanh được cấp mỗi năm và tuyên bố sẽ xóa các tồn đọng hiện tại của thẻ xanh qua việc làm trong năm năm. Đã có cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra trong Thượng viện Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ này yêu cầu bản nhất trí (UC) để thông qua các dự luật tương ứng của họ mà đã từng phản đối nhau. Trong tình hình bế tắc hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi một số nỗ lực khác để giải quyết vấn đề.