Cập nhật chính sách USCIS: Người thuê nhà không được xem như yếu tố tạo việc tạo việc làm cho nhà đầu tư EB-5

Thứ Hai, ngày 29 tháng 05 năm 2018

Ngày 15 tháng 05 năm 2018, USCIS cảnh báo về trường hợp nhà đầu tư nhập cư (EB-5) và vấn đề liên quan đến việc thuê nhà. Trước đây chính sách của USCIS cho phép các nguyên đơn I-526 sử dụng người thuê nhà là nguồn đáp ứng yêu cầu tạo việc làm gián tiếp nhằm để chứng minh khoản đầu tư của họ. Trong chính sách mới, việc dùng người cho thuê không thể không thể xem như là việc làm gián tiếp và USCIS tuyên bố rằng vì “kết quả trong mối liên hệ giữa đầu tư và tạo ra việc làm dưới hình thức này quá hạn chế”, cho nên không được phép xem người thuê nhà là nhân sự mới cho công việc gián tiếp.

Thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018, tuy vậy USCIS vẫn tiếp tục đưa ra quyết định cho I-526 và I-829 trước ngày này. Nhiều văn bản kiến nghị cho đương đơn I-526 sẽ được đệ trình trong tương lai để xem xét các dự án, cùng với việc kiến nghị chấp nhận đương đơn I-526 nhưng đã được phê duyệt bởi nhà đầu tư khác.

Reference:
U.S. Citizenship and Immigration Services. (2018). USCIS Policy Manual Updates: EB-5 Tenant Occupancy. Retrieved from https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-policy-manual-updates

Divine, Bearman, and Caldwell & Berkowitz, PC. (2018) . IIUSA Member Analysis: USCIS Evicts Tenant Occupancy Job Counting from EB-5. Retrieved from https://iiusa.org/blog/wp-content/uploads/2018/05/USCIS-Evicts-Tenant-Occupancy-Job-Counting-from-EB-5-1.pdf